Program i metodologija kontinuirane podrške mladim privrednicima razvijena je u okviru projekta „Кaravan omladinskog preduzetništva – Program podrške osnivanju omladinskih kompanija kao i osnaživanju i pospešivanju omladinskog preduzetništva na teritoriji Republike Srbije“ koju realizuje Privredna komora Srbije u saradnji sa Privrednim forumom mladih, a uz podršku Razvojne agencije Srbije. Ovaj dokument nastaje u trenutku kada u Srbiji postaje sve izraženiji jaz između sveta rada i obrazovanja, stopa nezaposlenosti mladih lica uzrasta od 15-24 godine u Srbiji iznosi 28,5%11dok svaka peta mlada osoba pripada NEET kategoriji tj. nije zaposlena, nije u sistemu obrazovanja, niti se usavršava. Sa sličnim izazovima se suočava i Evropska unija koja u svrhu ublažavanja efekata krize obrazovanja i problema sa kojima se mladi suočavaju u poslednjih 15 godina radi na uvođenju preduzetništva u sve nivoe obrazovanja o čemu govore usvojeni strateški dokumenti – Green Paper Entrepreneurship in Europe, Кey competences for lifelong learning, The Small Business Act for Europe, Education & Training 2020, The Entrepreneurship 2020 Action Plan i dr. U Republici Srbiji na državnom nivou do sada nije razvijen niti realizovan program kontinuirane podrške i usvajanja preduzetničkih znanja i veština, neophodnih svakom mladom čoveku za aktivno učešće u društvenom životu, dalje obrazovanje i ono najvažanije, njihovo zapošljavanje. Projekat „Кaravan omladinskog preudzetništva“ razvojem programa i metodologije podrške mladima upravo ima za cilj da promoviše samozapošljavanje i razvije preduzetničke kompetencije neophodne za život i rad u savremenom društvu i na znanju zasnovanoj ekonomiji.

Izradi programa prethodilo je opsežno istraživanje o potrebama potencijalnih i postojećih mladih preduzetnika u Republici Srbiji2. Istraživanje je sprovedeno u periodu maj – oktobar 2016. godine, anketiranjem 739 mladih uzrasta od 15 do 35 godina. Analiza je nedvosmisleno ukazala na sistemsku i kontinuiranu podršku mladim privrednicima. Poseban akcenat stavljen je na potrebe koje se mogu zadovoljiti učenjem i obrazovanjem, i na osnovu kojih su razvijeni pojedinačni programi obuka.

Dokument Program i metodologija kontinuirane podrške mladim privrednicima podeljen je u tri dela: 1. U uvodnom delu prezentovano je trenutno stanje u oblasti preduzetništva pregledom evropskih i nacionalnih strateških dokumenata. Prikazani su različiti načini obrazovanja sa posebnim osvrtom na one koji pogoduju mladima i preduzetnicima. Zatim, važnost motivacije i tip ličnosti preduzetnika što je neophodan uslov za pravilan odabir polaznika i izvođenje kasnijih obuka, kao i moguće barijere koje se mogu javiti u obrazovnom radu sa mladima. 2. U metodološkom delu identifikovani su institucionalni nosioci, neophodni resursi, uvedeni standardi koje predavači moraju zadovoljiti, predložene su metode, tehnike i nastavni oblici rada sa obrazovnim grupama mladih i razrađena dinamika i plan realizacije obuka. 3. Programski deo sastoji se iz tematskih celina, razrađenih sadržaja pojedinačnih obuka i definisanih ishoda učenja nakon svakog kursa. Program započinje obukom za izradu biznis plana koja predstavlja osnov za formiranje preduzetničke ideje, razumevanje tržišta, upoznavanja snaga i slabosti mladog preduzetnika, poslovnih porocesa u preduzeću, kao i pravnih, finansijskih i marketinških aspekata poslovanja. Upoznavanje sa navedenim sadržajima i procesima, od neprocenjivog je značaja za mlade koji se uključuju u preduzetničke poduhvate.

Nakon izrade biznis plana, slede specijalnizovane obuke za pojedinačne segmente poslovanja, koje imaju cilj da osnaže mlade za vešto funkcionisanje u novojulozi. Set specijalizovanih obuka je sledeći: 1) Načini i izvori finansiranja – ima cilj da upozna mlade sa paletom modela finansiranja njihovog poduhvata, kako ne bi izlagali riziku lični kapital i kapital svoje porodice i omogućili brzi rast firme; 2) Upravni postupci, poštovanje propisa i inspekcijski nadzor – kako bi izbegli pravno – administrativne prepreke u poslovanju i potencijalno kršenje zakonskih i podzakonskih akata, potrebno je sticanje znanja o pravnim oblicima firmi, procedurama registracije, izdavanja dozvola i licenci, zaključivanja različitih vrsta ugovora i upoznavanje sa institucijama gde se mogu informisati i obaviti neke od ovih poslova; 3) Marketing i razvoj brenda – specijalizovana obuka na temu marketinga i razvoja brenda svoje mesto u ovom programu nalazi zbog presudne uloge u pozicioniranju proizvoda na tržištu, procesa prodaje i plasmana, kao i ukupnog imidža koji kompanija stvara u svesti kupaca; 4) Selekcija i upravljanje ljudskim resursima – investitori sve češće zahtevaju da uz dobru ideju, preduzetnici predlože i tim koji svojim karakteristikama, iskustvom i potencijalom mogu ostvariti ideje i planove; 5) Strategije uspešnog izlaska na tržište – nemanje iskustva, ograničeni resursi kao i neprepoznatost na tržištu zahtevaju od mladih privrednika da koriste nekoliko strategija kako bi ostvarili svoje ciljeve. Кako bi to postigli, potrebno je kontinuirano istraživanje tržišta, testiranje proizvoda i njegovo stalno unapređivanje.

Svi planirani programi obuke usmereni su na razvoj preduzetničkog duha, motivacije i sposobnosti za upravljanje poslovanjem, dok je njihov sadržaj rezultat konsultacija savremene stručne literature iz oblasti edukacije i preduzetništva (Avlijaš i Avlijaš, 2015; Paunović i Zipovski, 2013; Ožegović i Sajfert, 2009; Velat, D. i Radić Dudić, R., 2008; Jobber i Fahy, 2006). Primena programa je opšta u pogledu ključnih tema koje identifikuju obrazovni deficit mladih, kao i operativna za predavače koji će izvoditi obuke. Nakon programa, potrebno je izraditi didaktičko – metodičke priručnike za izvođenje pojedinačnih nastavih aktivnosti.

Nosilac ovog dokumenta je Privredna komora Srbije sa ciljem preuzimanja aktivne uloge u podsticanju omladinskog preduzetništva kroz obrazovnu pripremu mladih za započinjanje poslovanja. Na osnovu ovog programa Кomora će naknadno utvrditi budžet, dinamiku, lokacije, kao i kadrove koji će raditi na daljoj realizaciji.